Statuten

Huishoudelijk Reglement

1. Benaming

Onder de benaming “Ouderraad van het Sint-Lievenscollege te Antwerpen” wordt de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht.

2. Zetel

De zetel van de ouderraad is gevestigd te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 31, 2000 Antwerpen

3. Doelstelling

De basisdoelstelling van onze ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedings-gemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht onze ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

Onze ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Onze ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren. Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

  • Alle ouders informeren over de activiteiten en standpunten;
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;
  • Onze school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden;
  • Inspraak van ouders in het schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren.

4. Samenstelling van de ouderraad

4.1.     Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school is automatisch lid van de ouderraad.

4.2.     De ouderraad bepaalt dat er geen maximum aantal leden vastgelegd wordt.

4.3.     Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directieleden en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie;

4.4.     Een mandaat in de ouderraad geldt voor drie jaar. Het eindigt wanneer de ouder niet meer voldoet aan de voorwaarden van het decreet. Dit wil zeggen als het betrokken lid geen kind meer heeft op de school of als hij (zij) zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt.

4.5.     De ouderraad staat in voor de jaarlijkse vernieuwing en aanvulling van zijn samenstelling.

5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

5.1.     De ouderraad verkiest op een democratische wijze de voorzitter. De voorzitter wordt verkozen voor drie jaar en zijn mandaat is eenmaal hernieuwbaar.,De voorzitter duidt een bestuur aan: een secretaris, een penningmeester en eventueel andere bestuursleden (ondervoorzitter, werkgroepverantwoordelijken, klasafgevaardigden …). Zij worden aangesteld voor drie jaar en hun mandaat is hernieuwbaar.

Het aantal bestuursleden van de ouderraad bedraagt maximaal 24.
In alle bestuursvergaderingen wordt gestreefd naar consensus. In uitzonderlijke gevallen wordt er tot de stemming over gegaan, waarbij een voorstel ½ meerderheid nodig heeft. Bij een staking van de stemmen geldt het oordeel van de voorzitter. Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.

5.2.     De ouderraad verkiest op een democratische wijze de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad.

5.3.     Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden:

  • Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.
  • Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

5.4.     Ouders die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de inrichtende macht of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.

5.5      De verkiezingen worden geleid door het bestuurslid met de meeste jaren dient (in geval van ex aequo het oudste) en vinden plaats tijdens de laatste ouderraad van het jaar. Kandidaturen worden voorgedragen ten laatste veertien dagen voor de verkiezingsdatum gesteund door ten minste twee leden van het oudercomité. Een week voor de verkiezing worden de kandidaturen bekendgemaakt en wordt een stembrief aan de ouders overgemaakt. Deze stembrief wordt gedeponeerd in de brievenbus van het oudercomité tegen een vooraf afgesproken datum.
De stemming, die geheim is, gebeurt met een volstrekte meerderheid(helft + 1 van de leden). Als er meerdere kandidaten zijn wordt er en tweede stemronde georganiseerd met de twee kandidaten met de meeste stemmen.

6. Bevoegdheden van de ouderraad

6.1.     De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.

6.2.     Verder zal de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren door volgende taken:

  • Alle ouders informeren over activiteiten en standpunten
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.
  • De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het directieteam
  • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden.

7. De vergaderingen van de schoolraad

7.1.     De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

7.2.     De ouderraad vergadert minimum 4 keer per schooljaar.

7.3.     De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. Vaste agendapunten zijn: goedkeuring vorig verslag, mededelingen van de directie, verslag van de vorige schoolraad, voorbereiding van de volgende schoolraad, varia …

8. Uitnodigingen

De bestuursleden staan in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging van de vergaderingen van de ouderraad. De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda. Zo mogelijk worden ook bijbehorende documenten en nota’s op voorhand bezorgd.

De uitnodiging wordt verstuurd ten minste 10 kalenderdagen vóór de bijeenkomst.

9. Besluitvorming

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus. In uitzonderlijke gevallen wordt er tot de stemming over gegaan, waarbij een voorstel ¾ meerderheid nodig heeft.
Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.

10. Verslaggeving

10.1.     De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad.

10.2.     De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school.

11. Financiën

11.1.    De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om zijn opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard, doet zij een beroep op sponsors of doet zij een beroep op subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties, enz.…

11.2.    De ouderraad opent een eigen rekening, waar de directeur en een aantal ouders een volmacht op hebben.

11.3.    De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het ouderverenigingwerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings- en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.

11.4    Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven.

11.5    Het saldo blijft positief.

11.6    Het financieel verslag wordt jaarlijks op de eerste vergadering van de ouderraad ter goedkeuring voorgelegd.

12. Informatieplicht naar de vrijwilligers

Aansprakelijkheid: de school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

13. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren te allen tijde en conform aan de besluitvorming (zie artikel 9).

14. Ontbinding van de ouderraad

In geval van ontbinding om gelijk welke reden zal het maatschappelijk actief, na aanzuivering van de schulden, overgemaakt worden aan een instantie met een soortgelijk doel, die door de ouderraad wordt aangeduid.

Datum: 9 maart 2008

 

Voorzitter Penningmeester Directeur
Gust Peeters Tjerk Sekeris Johan Wagemans

 

 

Bijlage

1.VERKIESBAARHEID

1.1.  Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag over een regelmatig ingeschreven leerling (zowel vader als moeder) of die de voogdij of pleegvoogdij uitoefent kan zich kandidaat stellen als vertegenwoordiger van de ouders in de ouderraad.

1.2.  Al de stemgerechtigde ouders worden door de oudervereniging in samenspraak met de inrichtende macht, uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Hiertoe geeft de inrichtende macht een brief mee aan elke leerling. De brief vermeldt de vorm waarin en de termijn waarbinnen de kandidatuurstelling moet gebeuren.

1.3.  Indien er geen maximum aantal mandaten vooropgesteld is of indien er minder kandidaturen zijn dan het aantal toe te wijzen mandaten, zijn alle kandidaten van rechtswege verkozen en wordt de verkiezingsprocedure als beëindigd beschouwd.

2.DEELNEMING AAN DE STEMMING

2.1.  Iedereen die in het bezit is van het ouderlijk gezag (zowel vader als moeder) of die de (pleeg)voogdij uitoefent over een regelmatig ingeschreven leerling heeft per ouderraad één stem. De kiezer duidt op het stembiljet de kandidaten van zijn keuze aan.

2.2.  Daartoe ontvangt iedere stemgerechtigde één stembiljet waarop de namen van alle kandidaten in alfabetische volgorde opgenomen zijn, met vermelding van het adres, en de naam of namen van de leerling(en) (met vermelding van de graad en de onderwijsvorm) waarvan zij ouder zijn.

2.3.  Er mogen evenveel namen van kandidaten worden aangekruist als er mandaten te begeven zijn. Het aantal toe te wijzen mandaten wordt uitdrukkelijk vermeld op het stembiljet. De stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten zijn, zijn ongeldig.

3.VORM VAN STEMMING

3.1.  De directeur is verantwoordelijk voor de organisatie van de stemming, in overleg met het oudercomité of ouderraad.

3.2.  Stemming kan gebeuren door hetzij de organisatie van een Algemene Vergadering voor alle ouders, hetzij door het meegeven van een stembiljet met elke leerling die onder gesloten omslag terug bezorgd wordt aan de directeur.

4.TELLING VAN DE STEMMEN

4.1.  Na afsluiting van de stemming worden de stemmen geteld. De telling gebeurt onder leiding van de directeur bijgestaan door twee vertegenwoordigers van de ouders. De uitslag van de stemming wordt meegedeeld aan alle stemgerechtigden.

5.VERKOZENEN

5.1.  De kandidaten worden in volgorde van hun stemmenaantal verkozen. Bij gelijk aantal stemmen is de jongste verkozen.

5.2.  De kandidaten die niet werden verkozen, worden in volgorde van hun stemmenaantal, als opvolger aangewezen.

5.3.  De vertegenwoordigers van de ouders zijn verkozen voor een periode van vier jaar.

5.4.  Indien de vertegenwoordiging van de ouders wegens gebrek aan kandidaten niet volledig kan worden samengesteld, bestaat de ouderraad ook rechtsgeldig.

Download PDF : Ouderraad Huishoudelijk Reglement

Share